Πρεσσαριστά

Πλεονεκτήματα:

  • Απόλυτη ακρίβεια διαστάσεων
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
  • Απεριόριστη διάρκεια ζωής
  • Απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές πιέσεις
  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Χάλκινα πρεσσαριστά εξαρτήματα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Χάλκινα πρεσσαριστά εξαρτήματα αερίου.